Udbetaling

Normalt udbetales begravelseshjælp 1 måned efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten* og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.

Udbetaling før boet er afsluttet

Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger hvis:

  • Begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller
  • Der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

I undtagelsestilfælde kan Udbetaling Danmark efter et konkret skøn beslutte, at begravelseshjælpen udbetales som et acontobeløb, der kan efterreguleres, når boet er endeligt opgjort. Du skal søge særskilt, hvis du ønsker acontoudbetaling.

Udbetaling Danmark

Ved afgørelsen af, om der kan udbetales et acontobeløb, kan Udbetaling Danmark tage udgangspunkt i skattevæsenets formueoplysninger for afdøde og den efterlevende ægtefælle og i de oplysninger, du giver om afdødes og den efterlevendes formue og formuerettigheder. Du skal derfor oplyse hvilke aktiver, passiver og formuerettigheder, boet og den efterlevende ægtefælle havde på dødstidspunktet.

I tilfælde af, at begravelseshjælpen udbetales som et acontobeløb, kan Udbetaling Danmark kræve, at du skriver under på, at de oplysninger, du har givet, er rigtige, at du er indforstået med, at der kan finde efterregulering sted, at du vil oplyse Udbetaling Danmark om resultatet af boets afslutning, og at du vil tilbagebetale (en del af) acontobeløbet, hvis det ved boets afslutning viser sig, at der er udbetalt for meget i begravelseshjælp.

*De dokumenter, der kan være tale om er: Skifteretsattest, åbningsstatus og boopgørelse. Derudover skal du oplyse om afdødes gæld, den efterlevendes særeje samt engangsudbetalinger til ægtefællen i anledning af dødsfaldet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af skifterettens dokumenter.

Hvem er vi

Elholm Begravelse udgøres af Christina, Lone, Marianne og Kathrine. Vores mission er at vejlede og hjælpe med at arrangere den helt personlige bisættelse el. begravelse. Vores kontorer er i Allerød, Hellerup og Virum.

Hvad gør vi

Vi rådgiver og vejleder med at arrangere den helt personlige begravelse efter familiens ønske. Vi kan f.eks. varetage afhentning af dødsattest, anmeldelse til begravelsesmyndigheden etc.

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som de pårørende selv skal varetage. Derfor har vi lavet en liste over de ting, man bl.a. skal huske, men som vi også kan være behjælpelig med.

Priseksempler

At prissætte en begravelse er ikke som noget andet her i livet. En begravelse er meget personlig og kan ikke gøres om. Vi har derfor valgt at give nogle eksempler på hvorledes det kan gøres.