Udbetaling

Normalt udbetales begravelseshjælp 1 måned efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten* og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.

Udbetaling før boet er afsluttet

Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger hvis:

  • Begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller
  • Der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

I undtagelsestilfælde kan Udbetaling Danmark efter et konkret skøn beslutte, at begravelseshjælpen udbetales som et acontobeløb, der kan efterreguleres, når boet er endeligt opgjort. Du skal søge særskilt, hvis du ønsker acontoudbetaling.

Ved afgørelsen af, om der kan udbetales et acontobeløb, kan Udbetaling Danmark tage udgangspunkt i skattevæsenets formueoplysninger for afdøde og den efterlevende ægtefælle og i de oplysninger, du giver om afdødes og den efterlevendes formue og formuerettigheder. Du skal derfor oplyse hvilke aktiver, passiver og formuerettigheder, boet og den efterlevende ægtefælle havde på dødstidspunktet.

I tilfælde af, at begravelseshjælpen udbetales som et acontobeløb, kan Udbetaling Danmark kræve, at du skriver under på, at de oplysninger, du har givet, er rigtige, at du er indforstået med, at der kan finde efterregulering sted, at du vil oplyse Udbetaling Danmark om resultatet af boets afslutning, og at du vil tilbagebetale (en del af) acontobeløbet, hvis det ved boets afslutning viser sig, at der er udbetalt for meget i begravelseshjælp.

*De dokumenter, der kan være tale om er: Skifteretsattest, åbningsstatus og boopgørelse. Derudover skal du oplyse om afdødes gæld, den efterlevendes særeje samt engangsudbetalinger til ægtefællen i anledning af dødsfaldet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af skifterettens dokumenter.